Principios Fundacionais

En ALANTRE compartimos unha visión de facer política baseada na honestidade, a transparencia, a apertura, a pluralidade e a vocación de servizo público, e avogamos por unha organización e funcionamento profundamente democráticos e descentralizados como herdanza da tradición concejil da nosa terra. A sociedade leonesa ten dado pasos de certa envergadura para avanzar cara a un novo estadio político no que as reclamacións da cidadanía sexan por fin atendidas. A esquerda leonesa non pode ser allea ao cambio de paradigma que tivo lugar recentemente no noso territorio. É a nosa misión servir de altofalante para levar a cabo os cambios que a nosa sociedade precisa co fin de facela máis libre, xusta, participativa e solidaria. Aspiramos a ser unha ferramenta de cambio a través dun labor que se efectúe de abaixo cara arriba, poñendo énfase nas reivindicacións da maioría social para ser partícipes dun proceso democrático que dea visibilidade ao País Leonés e as súas especificidades socioeconómicas. ALANTRE como organización pretende crear un espazo de participación política co obxectivo de que prospere un movemento social de progreso, unha esquerda renovada e renovadora. 

 En ALANTRE traballamos para que o recoñecemento do País Leonés como suxeito político sexa unha realidade. En igualdade de condicións con outros territorios, desexamos que a anhelada autonomía política sexa un feito para poder así xestionar os servizos e recursos propios asignados no ámbito das competencias autonómicas e proporcionar un medio de autoxestión. Para alcanzar a nosa meta utilizaremos todos os resortes ao noso alcance para que toda a cidadanía leonesa vexa nas súas institucións unha capacidade transformadora que permita cambiar a dinámica social e económica do noso país, sen esquecer as relacións de veciñanza co resto de pobos ibéricos, tecendo lazos económicos, laborais e afectivos con outros territorios desde unha perspectiva internacionalista e solidaria. Ao mesmo tempo, debemos afrontar os retos da crise da globalización, defender os dereitos sociais e laborais, así como lograr presenza e capacidade de presión no conxunto do Estado e ante a Unión Europea á hora de camiñar cara a un modelo federal que profunde na democracia real. 

Avogamos por aplicar medidas redistributivas en materia fiscal co fin de corrixir a crecente brecha existente entre clases sociais, mellorar a repartición da riqueza, incidir na excesiva acumulación da mesma nun reducido número de persoas e cambiar as políticas económicas que non abordaron os elementos de fondo destes desequilibrios. Desde ALANTRE propomos e reivindicamos unha reforma radical do sistema tributario co fin de acabar cos privilexios fiscais dunha minoría, defendendo que sen igualdade real non hai un modelo sostible. Apostamos así mesmo por aplicar unha fiscalidade diferenciada en favor do medio rural co obxectivo de contribuír a fixar poboación e reducir os desequilibrios respecto ao medio urbano. En definitiva, a xustiza social debe ser o eixo da nosa acción política. 

Ante a ofensiva lanzada polo neoliberalismo, os membros de ALANTRE posicionámonos a favor dunha educación e sanidade públicas de calidade, prestando unha atención particular á saúde mental e ás enfermidades raras, co fin de mellorar os estándares existentes ata o momento. Así mesmo, defendemos un sistema público de pensións que asegure o poder adquisitivo de todas as persoas xubiladas e uns servizos públicos que garantan dereitos constitucionais como a vivenda e o acceso ás subministracións enerxéticas para toda a poboación. Non queremos unha sociedade onde o beneficio empresarial ou o lucro privado estean por encima do benestar das persoas. O progresismo transformador que representa ALANTRE pretende conxugar os dereitos dos individuos e os dereitos económicos para crear unha sociedade máis xusta e cohesionada na que todos os cidadáns que viven nela teñan as mesmas opcións de acceder aos servizos que garantan a súa calidade de vida e igualdade de oportunidades. 

Defendemos a transparencia e impulsaremos a participación cidadá en todo ámbito da vida política, fomentando un achegamento do pobo aos seus órganos de goberno. En ALANTRE consideramos que a participación e a transparencia son pancas imprescindibles para levar a cabo este proceso de transformación social. Recoñecemos ao Concello como elemento primario de participación democrática, por iso as nosas liñas de actuación serán tomadas no concello correspondente. 

Desde ALANTRE propomos unha política que permita o desenvolvemento agrícola e gandeiro, así como unha ordenación do territorio urbano e rural que sexa compatible e respectuoso coa biodiversidade da contorna. Por esta razón, aspiramos a protexer e poñer en valor o patrimonio dos espazos naturais, tendo en conta que estes últimos representan ademais un reclamo para impulsar novos nichos de desenvolvemento económico. A situación de emerxencia climática que vivimos está a provocar cambios irreversibles nos ecosistemas de fatais consecuencias, polo que nos obriga como sociedade a ofrecer unha resposta firme que implique o conxunto de políticas públicas enerxéticas, ambientais, de sustentabilidade, de saúde pública, económicas, de benestar e calidade de vida. Só así poderemos avanzar cara a un modelo produtivo sostible e de consumo responsable que garanta as necesidades das xeracións futuras. 

Entendemos que a todas as persoas do País Leonés asístenlles os mesmos dereitos e obrigacións, independentemente da súa ideoloxía política, orientación afectivo-sexual, crenzas relixiosas, identidade de xénero, procedencia social, medio no que viva… Por iso, ALANTRE comprométese a garantir igualdade de oportunidades a toda a cidadanía para que poida desenvolver todo o seu potencial e exercer plenamente as súas liberdades persoais. 

En ALANTRE entendemos os feminismos como unha práctica e loita por alcanzar a igualdade efectiva entre mulleres e homes en todos os ámbitos da vida colectiva. Perseguimos reverter unha situación de opresión histórica do home sobre a muller, só polo feito de ser muller. Esta dinámica de subordinación exprésase a través de diferentes formas de explotación, desigualdade e violencia específicas. Como organización faremos fronte ás estruturas sociais, culturais, políticas e económicas que posibilitan e estimulan unha desigualdade pola cal as mulleres están situadas nunha posición subordinada. É por iso que en ALANTRE consideramos á muller, como persoa que é, suxeito activo na transformación do conxunto da sociedade, e sempre en igualdade de condicións respecto ao home. 

En ALANTRE reivindicamos os dereitos do colectivo LGTBI+ e comprometémonos a denunciar calquera expresión homófoba e transfóbica, así como a traballar por conseguir unha sociedade na que todas as persoas poidan vivir en liberdade e na que a identidade de cada persoa e a súa orientación sexual non sexan motivo de exclusión nin discriminación. 

En ALANTRE somos firmes defensores dun sistema público de protección social que garanta a toda a cidadanía unhas condicións de vida dignas. Isto só é posible se os traballadores contan con ingresos suficientes que lles permitan satisfacer as súas necesidades básicas. Tales ingresos quedarán asegurados coa implantación da Renda Básica Universal, renda que ALANTRE defenderá e promoverá. Pero tamén son necesidades básicas a conciliación familiar e o coidado dos nosos maiores, por iso ALANTRE traballará para a regulación do teletraballo en todos os Convenios Colectivos ou calquera outra medida que permita compaxinar tempo de familia e traballo. De igual maneira, o sistema público de protección ha de prover ás persoas dependentes dos coidados que precisen e que a lei lles recoñece como dereito subxectivo. Os nosos maiores teñen dereitos e buscaremos cambiar o sistema para colocar o dereito nos nosos maiores e non nos fillos. Debemos garantir un sistema de coidado de calidade que lles permita elixir onde vivir con calidade e dignidade. Por iso desde ALANTRE fomentamos o desenvolvemento laboral co coidado á terceira idade, a asistencia a domicilio, teleasistencia e rexeitamos o incremento neoliberal dos asilos, onde se produce uns certos malos tratos aos nosos maiores non por parte dos traballadores senón do sistema capitalista que avoga por reducir custos, explotar ao traballador e repercute en que os nosos maiores non teñan o tempo necesario para satisfacer os seus coidados físicos, e mentais. Así mesmo, traballaremos para que as paisanas e paisanos con calquera tipo de diversidade funcional conten cos servizos e recursos públicos suficientes que lles garantan unha cota adecuada de calidade de vida. 

ALANTRE promoverá que, o leonés e o galego, teñan un status legal que garanta o seu ensino e aprendizaxe entre toda a cidadanía leonesa, sexan utilizadas polas diferentes administracións e teñan a visibilidade e consideración que merecen. Queremos unhas linguas vivas e útiles. Ambas as linguas non son só un mero instrumento de comunicación, son tamén acenos de identidade do País Leonés. Deben servirnos tanto para comunicarnos como para desenvolver o noso mundo simbólico e afectivo. En definitiva, queremos un pobo que se senta orgulloso da súa lingua e identidade e que se apoie na súa rica bagaxe cultural, histórica, musical e literaria, calquera que sexan as súas expresións. 

En ALANTRE queremos reivindicar a memoria de todos aqueles que sufriron a violencia e a opresión, especialmente a memoria das vítimas do franquismo, das cales o País Leonés alberga numerosos casos. Neste senso, colaboraremos con aquelas asociacións que se ocupan de recuperar a Memoria Histórica do noso territorio, dado que nos sentimos herdeiros daqueles que loitaron por defender a democracia e a liberdade. 

Reivindicamos con carácter irrenunciable os grandes equipamentos e infraestruturas que necesitamos como pobo, xa que diso depende o noso futuro. Desde ALANTRE pretendemos desenvolver unhas infraestruturas eficientes de comunicación por estrada, ferrocarril e transporte aéreo alternativas ao modelo radial actualmente desenvolto polo Estado. Estas son necesarias para a vertebración do territorio, debido a que permiten tanto o noso desenvolvemento socioeconómico como o dos territorios veciños: Estremadura, Portugal, Asturias, Galicia e Castela. Ademais, apostamos por potenciar formas de mobilidade óptimas en función do alcance e a carga, favorecendo o uso da bicicleta como unha alternativa de transporte seguro e saudable en distancias curtas, así como o desenvolvemento dunha rede de servizos de transporte público áxil e eficiente. 

A soberanía enerxética é unha das nosas aspiracións como país. Pretendemos alcanzar esta meta a través das enerxías renovables sen desestimar o seu impacto ambiental. A irrupción deste tipo de enerxías abre a porta para establecer un modelo de proximidade, democrático e eficiente que permita achegar as fontes de xeración de enerxía aos lugares onde vai ser consumida mediante a creación de comunidades enerxéticas e instalacións de autoconsumo en cidades e pobos. Neste senso, somos conscientes do impacto ambiental e socioeconómico que sufrimos coa construción de encoros sen que iso redundase en beneficio para a nosa sociedade, especialmente das zonas afectadas. Por iso, esiximos o establecemento dun canon enerxético que compense a perda de patrimonio natural debido á explotación extractiva dos nosos recursos naturais. Tamén consideramos necesario combater a pobreza enerxética desenvolvendo políticas de redistribución que aseguren o acceso á enerxía como un dereito básico da cidadanía. 

Impulsaremos un modelo de desenvolvemento e infraestruturas que vertebre o noso territorio co obxectivo de facilitar o seu acceso a calquera cidadán, independentemente do seu lugar de residencia. Promoveremos a explotación sostible das fortalezas económicas do País Leonés, principalmente as industrias transformadoras, agro-gandeiras, alimentarias, enerxéticas e turísticas, e defenderemos unha alianza cos territorios do noroeste ibérico. O desenvolvemento rural do noso país e a súa interconexión é prioritario para garantir a sustentabilidade dun modelo económico de proximidade, o acceso a servizos públicos en igualdade de condicións, a contribución á conservación do medio ambiente e, sobre todo, atallar o grave problema do despoboamento. Defenderemos un modelo local de produción, distribución e consumo sostible, protexendo tanto á pequena e mediana produción como á agricultura e gandería extensiva. Neste sentido, avogamos por un modelo de ordenación territorial centrado no equilibrio e a equidade, e unha sociedade que aposte decididamente polo sector do coñecemento e a investigación. 

Para a militancia de ALANTRE, é leonés todo aquel que viva e traballe no País Leonés, independentemente da súa procedencia. Valoramos a contribución de todos os leoneses e leonesas que tiveron que emigrar ao proxecto común de sociedade intercultural e multicultural á que pertencemos, incluídos os seus descendentes. Por iso, a nosa acción política irá encamiñada a que os emigrantes teñan dereitos políticos en igualdade de condicións cos que viven aquí co fin de facerlles copartícipes do modelo de sociedade que queremos construír, sempre con vistas ao seu retorno. 

Cremos na creación artística como un feito esencial que permita a unha sociedade expresarse, reflexionar e evolucionar cunha conciencia crítica e empática. Por este motivo, desde ALANTRE apoiamos a artistas locais que coas súas inquietudes creativas poidan abrir novas olladas que sirvan á sociedade para crecer dunha forma máis integra. Respectamos as raíces e o folclore cultural da nosa terra, considerando necesaria unha permeabilidade con outras correntes artísticas, polo que cremos que a converxencia entre a tradición e a contemporaneidade é propia dunha sociedade en evolución, o que permite abrir novos camiños coñecendo e contextualizando o noso pasado.